头孢曲松钠

头孢曲松钠

C020000 74578-69-1
C18H16N8Na2O7S3 598.54

头孢曲松钠杂质A

C020001 92143-31-2
C18H18N8O7S3 554.58

头孢曲松钠杂质B

C020002 66340-33-8
C14H13N5O5S2 395.41

头孢曲松钠杂质C

C020003 58909-39-0
C4H5N3O2S 159.17

头孢曲松钠杂质D

C020004 80756-85-0
C13H10N4O2S3 350.44

头孢曲松钠杂质E

C020005 58909-56-1
C12H13N5O5S2 371.39

头孢曲松钠杂质6

C020006 94088-75-2
C13H10N4O2S3 350.44

头孢曲松3-烯异构体钠盐

C020008
C18H17N8NaO7S3 576.56

头孢曲松钠杂质7

C020009
C18H16N8Na2O8S3 614.54

头孢曲松钠杂质1

C020010 1684396-27-7
C13H10N4O2S3 350.44

头孢曲松钠杂质2

C020011 77780-49-5
C5H7N3O2S 173.19

头孢曲松钠杂质3

C020012 86619-88-7
C13H15N5O5S2 385.42