维生素B1

维生素B1杂质1

V016001 2380-61-2
C12H16N4O4S2 344.41

维生素B1杂质2

V016002 7770-93-6
C11H15ClN4OS 286.78

维生素B1杂质3

V016003 13471-78-8
C12H16Cl2N4S 319.25

维生素B1杂质4

V016004 490-82-4
C12H16N4O2S 280.35

维生素B1杂质5

V016005 2443-50-7
C12H16N4OS2 296.41

维生素B1杂质6

V016006 6309-4-2
C13H19N4OS 279.38

维生素B1杂质7

V016007 3419-28-1
C14H19ClN4O2S 342.84

维生素B1杂质8

V016008 89285-03-0
C14H20N4O3S2 356.46

维生素B1杂质9

V016009
C6H9NOS 143.21

维生素B1杂质10

V016010
C6H9N3O 139.16

维生素B1杂质11

V016011
C7H8N4S 180.23

维生素B1杂质12

V016012
C24H34N8O4S2 562.71

维生素B1杂质13

V016013
C12H16N4OS 264.35

维生素B1杂质14

V016014
C12H14N4OS 262.33